Agah Paşa kimdir hayatı eserleri

agah-pasaAGÂH PAŞA Divan şairlerinden (1831-1906). Trabzon’da doğdu. Deniz askeri olarak Bahriye’ye katıldı, gemi hocalığına yükseldi. Alay Kâtibi, Kumandan ve Beylerbeyi oldu. Tasavvufa bağlı, tekniği ustaca kullanan divan şiir geleneğinin son şairlerinden biridir.

Türk şairi Trabzon da 1831 yılında doğdu. Kavasbaşı Mustafa Ağa’nın oğlu olan, ilk öğrenimini tamamladıktan sonra kitabet mesleğine giren Agâh Paşa, bir süre sonra gönüllü olarak bahriyeye katılıp, İstanbul’a gelmiş, gemi hocalığı, kalyon katipliği gibi görevlerde bulunup, alay beyliğine kadar yükselmiştir. Agâh Paşa’nın divan şiiri geleneğine bağlı şiirlerinde, tasavvufun etkisi görülür. Dünyaya bilgece bakışın yanında ince biryergi sezilir. Bülbülnameadlı manzumesi ve Divan ‘ı basılmamıştır. Ankara da 1906 yılında öldü. Bülbül-nâme adlı manzum eserinin ve şiirlerinin nerede olduğu bilinmemektedir.
«Ehlüllah» manzumesinden :

Almak istersen eğer himmet-i ehlüllah’ı

Bîedeb olma gözet hürmet-i ehlüllah’ı

Nâm-ı âlîlerini yâd ile kıl istimdâd

Göresin tâ ki nedir kuvvet-i ehlüllah’ı

Ebedî hayy olarak terk-i fena eylerler

Sanma herkes gibidir rihlet-i ehlüllah’ı

Kurb-i Hakk’a varamaz dağdağa-i kcsretden

Bulmayan şahrâh-ı vahdet-i ehlüllah’ı

Şiirleri mutasavvıfâne ve hakîmânedir. «Parasız» redifli uzun manzumesi meşhurdur.

Matlâ’ı:

Gam değildir kalsa da sofi-i şeydâ parasız

Bulmak asandır ona nampâre zira parasız.

Koymasun Hakk rindimey âşâmî amma parasız

Neş’e bahş olmaz dile câm-ı musaffa parasız

Çâre yek def-i gamm ü emdûhe asla parasız.

Beyitlerinden :

Bir dil ki ola uâil-i dîdâr-ı hakikat

Ferda elemi hasret-i cennet mi çeker hiç

Pençe-i ismet idi ancak gerîbân-gîr olan

Yoksa Yûsuf sanma bilmezdi Zeliha kıymetin

Mısra’larından:

Dest-i hacetin hemîşe dergeh-i Allaâh’a aç.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir