Ne Nedir Archive

Garp Ocakları nedir

GARP OCAKLARI Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ku­zeybatı Afrika’daki Cezayir, Tunus ve Ba­tı Trablus’a verilen addır. Buraları baş­langıçta birlikte yönetilirken, sonradan her biri ayrı bir eyalet oldu. Garp Ocak­ları, yıllık
Devamı

Cemal nedir tasavvuf anlayışı

Tasavvuf anlayışında Tanrı’nın iyilik ve güzellik şeklinde belirmesidir. Sufflere göre Tanrı’nın cemal ve celâl diye adlan­dırılan iki tecellisi vardır. Tanrı’nın lûtuf ve rızasına ait sıfatlara, lûtuf ve merha­metle
Devamı

Edebiyatta bahariye nedir

Bahar betimlemesiyle başlayan kaside­lere verilen addır. Bahar betimlemeleri gerçekçi değildir. Baharın çağrışımların­dan yararlanılarak aşırı abartmalara gi­dildiği görülür. Nef’i’nin IV. Murad’ı öv­düğü “Esti nesim-i nevbahar…” sözcük­leriyle başlayan kasidesi buna
Devamı

İrem Bağı nedir İrem Bağları nerededir

Çok eskiden Yemen’de Ad kavmi hü­kümdarlarından Şeddad’ın Tanrı’ya is­yan ederek Cennet’in benzeri olarak yaptırdığı söylenen efsanevî yerin adı­dır. Köşklerinin altın ve gümüşten oldu­ğu, ırmakların kıyılarında yakuttan ağaçlar bulunduğu,
Devamı

Fıkıh nedir

Kur’an’daki ayetlerden, Hz.Muhammed’in hadislerinden ve bunların yo­rumlarından oluşan İslâm hukukudur. Müslüman bir kişinin öbür bireylere, topluma ve devlete karşı tutum, davra­nış ve haklarını belirler. Kapsamı, dinî kaynağa dayanmayan
Devamı

Gazel nedir özellikleri nelerdir

Genellikle 5-12 beyitten oluşmuş, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, öteki beyitle­rin ise birinci dizeleri serbest, ikinci di­zeleri ilk beyitle kafiyeli bulunan bir na­zım biçimidir. Arapça olan sözcük, “ka­dınlarla âşıkane
Devamı

Fetihname nedir

Osmanlılarda kazanılan zaferleri ve alı­nan yerleri komşu hükümdarlara, han­lara, prenslere, şehzade ve valilere bil­dirmek için yazılan mektuptur. Eskiden haberleşme imkânları kıt olduğu için her devlette, özellikle Doğu’da fetihnâ­me
Devamı

Gılman nedir kuranda vildan nedir

Kuran’da “cennet delikanlıları” anla­mında kullanılan Arapça bir sözcüktür. Aslında “delikanlılar” ya da “genç köle­ler” anlamındadır. Kuran’da yer yer gılman yerine, hemen aynı anlamda olan “vildan” sözcüğü kullanılır. Kimi
Devamı

Halk Edebiyatı nedir

Halk ozanlarının İslâmiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut yaşamından yo­la çıkarak oluşturdukları dilsel ürünle­rin tümüdür. Halk edebiyatının gerek konuları, gerekse kapsadığı türler açı­sından sınırları belirlenmiş
Devamı